Glass LPS Ltd. - Krištáľové svietidlá

atypical
Bohemia Crystal

Vyhľadávanie svietidiel


Všeobecné údaje
* Meno
* Priezvisko
* Telefón
* E-mail
* Prihlasovacie meno
* Prihlasovacie heslo
* Potvrdenie hesla
Fakturačné údaje
Firma
* Ulica (obec)
* Číslo
* Mesto, obec
* Krajina
* PSČ
IČO
DIČ
*IČ DPH
Obchodné podmienky
I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim resp. dealerom a firmou Glass LPS, s.r.o. (výrobcom).Sú k dispozícii na internetových stránkach firmy a zároveň aj v sídle Spoločnosti Glass LPS s.r.o. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový dealer, kupujúci je povinný sa riadne s ustanoveniami oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce.

II. PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Nákup vo firme Glass LPS s.r.o. môžu realizovať fyzické ako i právnické osoby. Dealerom firmy Glass LPS s.r.o. sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá má vo výpise z podnikového registra alebo živnostenskom liste oprávnenie "kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja".
Registrácia nového dealera je možná nasledujúcimi postupmi:
Osobne v budove sídla firmy Glass LPS, s.r.o.

III. KONTAKTNÉ ÚDAJE
Glass LPS s.r.o., Dobrianskeho 56, 068 01 Medzilaborce, Pracovná doba: 6.00-14.00
Glass LPS s.r.o., Hviezdoslavova 4, 066 01 Humenné, Pracovná doba: 8.00-16.00

IV. OBJEDNÁVANIE TOVARU
Fyzická osoba bez živnostenského listu, fyzická osoba so živnostenským oprávnením, právnická osoba, si môžu tovar objednať osobne, telefonicky, faxom alebo elektronicky prostredníctvom e-shopu. Objednávka musí obsahovať: Meno a priezvisko kontaktnej osoby v prípade dealerstva obchodný názov a meno kontaktnej osoby, telefónne číslo, e- mail, IČO, DIČ, presný popis a počet kusov objednávaného tovaru a spôsob odberu.Ceny za tovar sú účtované, podľa  cenníka platného v deň objednania tovaru ak nie je dohodnuté inak, a ktorý je zverejnený na e - shope, poskytnutý telefonicky alebo v sídle spoločnosti. Za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru do času dodávky tovaru, ak nie je dohodnuté inak, výrobca neručí.
-POTVRDENIE OBJEDNÁVKY: V prípade, že nákupca, dealer požaduje potvrdenie objednávky /telefonicky alebo e-mailom/, musí to v objednávke uviesť.
-ZÁVÄZNOSŤ OBJEDNÁVKY Objednávka staršia ako 10 dni bez jej následného potvrdenia stráca platnosť. Toto ma za následok vyradenie objednávky z evidencie a jej následné zrušenie, ak nie je dohodnuté inak.
-REZERVÁCIA TOVARU: Objednaný tovar je možné si u výrobcu rezervovať. Maximálna doba rezervácie je 14 dni, ak nie je dohodnuté inak.

V. DOKLADY
1. PROFORMA FAKTÚRA : Vystavuje sa na tovar, ktorý je na sklade, alebo bola zaevidovaná objednávka, telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne a obratom sa zasiela e-mailom alebo faxom resp. poštou zákazníkovi. Pokiaľ ich výrobca nie je schopný splniť do 21 pracovných dni ďalší postup sa dohodne telefonicky, e-mailom.
2. FAKTÚRA A DODACÍ LIST: Sú priložené k tovaru (v prípade dopravy tovaru prepravnou službou),  alebo ich dostane zákazník pri osobnom prebratí tovaru. Všetky platné doklady musia obsahovať pečiatku distribútora a podpis zodpovedného pracovníka. Bez týchto náležitostí sú doklady považované za neplatné.
3. DOBROPIS: V prípade nedodržania stanoveného termínu dodania objednávky je možné vystaviť dealerovi na nedodaný tovar dobropis. Pokiaľ má dealer neuhradené záväzky voči distribútorovi, je možné výšku dobropisu použiť na čiastočnú alebo úplnú úhradu pohľadávky dealera.
VI. PLATOBNÉ PODMIENKY
Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť bankovým prevodom na účet distribútora, osobne platbou v hotovosti v pokladni na adrese sídla. V prípade že objednávka je zadávaná ústne v mieste sídla firmy, alebo výška objednávky presiahne 200€ bez DPH Firma Glass LPS, s.r.o. si vyhradzuje právo prijať predplatbu 50% z celkovej objednávky.V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude distribútorom účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry. Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy Glass LPS, s.r.o.
VII. DODÁVKA TOVARU  
Tovar je možné prevziať osobne v sídle spoločnosti, môže byť expedovaný prepravnou službou ak nie je dohodnuté inak.Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Pokiaľ sa objavia nezrovnalosti v dodávke a fakturácii tovaru, je potrebné kontaktovať obchodníka bezodkladne najneskôr do 3 dní od vyskladnenia. Neskoršie reklamácie nemusia byť akceptované. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na dopravu reklamácií hradí zákazník. Pokiaľ sa vyskytne problém s poškodením tovaru pri doprave prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase kontaktovať prepravnú službu. Tovar v žiadnom prípade nepoužívajte. Výrobca zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky.
VIII. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY
Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky podľa platnej legislatívy.
* Kontrolný reťazec
Údaje označené * sú povinné

Glass LPS s.r.o., Dobrianskeho 56, 068 01 Medzilaborce, Slovenská Republika
Poštová adresa: Hviezdoslavova 4, 066 01 Humenné, Slovenská Republika
Telefón:
+421 57 7886432 , +421 57 7884950
, Fax: +421 57 7884951, e-mail: glasslps@glasslps.eu, www.glasslps.eu