Glass LPS Ltd. - Krištáľové svietidlá

atypical
Bohemia Crystal

Vyhľadávanie svietidiel


Všeobecné údaje
* Meno
* Priezvisko
* Telefón
* E-mail
* Prihlasovacie meno
* Prihlasovacie heslo
* Potvrdenie hesla
Fakturačné údaje
Firma
* Ulica (obec)
* Číslo
* Mesto, obec
* Krajina
* PSČ
IČO
DIČ
*IČ DPH
Obchodné podmienky

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A OBCHODNÉ PODMIENKY

 

A. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Podmienky  spracovania osobných údajov


Podmienkami spracúvania osobných údajov sa rozumejú prostriedky a spôsob spracúvania osobných údajov, ako aj ďalšie požiadavky, kritériá alebo pokyny súvisiace so spracúvaním osobných údajov alebo vykonanie úkonov, ktoré slúžia na dosiahnutie účelu spracúvania.

Podmienky spracúvania spoločnosti Glass LPS, s.r.o., IČO:36459453, so sídlom Dobrianskeho 56, 068 01 Medzilaborce, ďalej len „prevádzkovateľ“ určuje a vykonáva pred začatím spracúvania osobných údajov, ako aj v priebehu ich spracúvania, tento dokument.

Na základe Vašej registrácie v našom e-shope, ste nám poskytli osobné údaje ktoré podliehajú novému zákonu o spracovaní osobných údajov:

meno a priezvisko

adresa

telefón

e-mail

S ohľadom na to, Vás naša spoločnosť informuje, akým spôsobom bude s Vašimi osobnými údajmi nakladať. 

1. Účel, právny základ a doba spracovania osobných údajov

Vami poskytnuté osobné údaje spracováva prevádzkovateľ pre účely registrácie v našom e-shope. Vaša e-mailová adresa slúži na odoslanie potvrdenia, že ste boli úspešné zaregistrovaní ako náš klient a môžete začať nakupovať v našom e-shope.

Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je Vaša registrácia. 

Pri nákupe a následnej objednávke budú všetky Vaše hore uvedené osobné údaje spracované prevádzkovateľom  pre potreby vystavenia fakturačných dokladov. V prípade doručenia tovaru prepravnou spoločnosť budú Vaše osobné údaje poskytnuté tretej strane – sprostredkovateľovi. Sprostredkovateľ ako aj prevádzkovateľ je zo zákona povinný nakladať s Vašimi osobnými údajmi v zmysle platnej legislatívy.

Vaše osobné údaje bude prevádzkovateľ spracovávať po dobu nevyhnutnú pre riešenie fakturačných, prepravných a účtovných dokladov. Najdlhšie po dobu trvania zákonnej záručnej doby 2 roky.                                                  

2. Zdroje osobných údajov a ich aktualizácie

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Vás ako od dotknutej osoby, a to prostredníctvom vyplnenia formulára umiesteného na webových stránkach prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ bude vždy považovať osobné údaje uvedené do elektronického formulára za pravdivé a neskreslené. Za prípadne škody či inú ujmu tretích osôb zodpovedá vždy len osoba, ktorá údaje do formulára vložila. 

3. Spôsob spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom či sprostredkovateľmi, povereným(i) konkrétnym prevádzkovateľom k spracovaniu osobných údajov. Za týmto účelom prevádzkovateľ Vaše osobné údaje alebo ich časť sprostredkovateľom poskytuje ako jednej z kategórií príjemcov osobných údajov. 

Sprostredkovateľov predstavujú – prepravné spoločnosti, ktoré budú poverené pre prepravu Vašej zásielky. Na základe dohody prevádzkovateľa a dotknutej osoby budú jej osobné údaje poskytnuté dohodnutej prepravnej spoločnosti (napr. Slovenská pošta, DHL, DPD ....). 

Keďže spoločnosť využíva služby externej účtovníčky, doklady s Vašimi osobnými údajmi jej budú poskytnuté pre účely spracovania a vedenia účtovníctva prevádzkovateľa.

Všetky povinnosti prevádzkovateľa vo vzťahu k spracovaniu Vašich osobných údajov sa vždy vzťahujú aj na prevádzkovateľom poverených sprostredkovateľov.

4. Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ uplatňuje primerané technické a organizačné opatrenia, aby zaistil ochranu spracovávaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že Vaše osobné údaje, poskytnuté na základe tohto súhlasu, nezverejní.

5. Vaše práva vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov:

Ako dotknutá osoba spracovania osobných údajov máte od 25.5.2018 práva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len (GDPR):

- právo na prístup k Vašim osobným údajom a k informáciám o spracovaní svojich osobných údajov podľa článku 15 GDPR,

- právo na ich opravu alebo vymazanie podľa článku 16 a 17 GDPR,

- právo na obmedzenie spracovávania podľa článku 18 GDPR,

- právo na prenositeľnosť údajov podľa článku 20 GDPR,

- právo vzniesť námietku podľa článku 21 GDPR,

- právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás ako dotknutú osobu právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významné dotýka, podľa článku 22 GDPR,

- právo podať sťažnosť dozornému úradu podľa článku 77 GDPR,

Prevádzkovateľ všetky úkony smerujúce k zaisteniu výkonu práv dotknutej osoby poskytuje a činí bezplatne, ak nie e stanovené inak.

Ak je Vaša žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že sa bez riadneho dôvodu opakuje, môže prevádzkovateľ od Vás žiadať poplatok (zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení, alebo s vykonaním požadovaných úkonov); alebo môže prevádzkovateľ odmietnuť Vašej žiadosti vyhovieť.

6. Kontakt na prevádzkovateľa

Pre uplatnenie svojich práv sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa e-mailom na adrese: gdpr@glasslps.eu

So svojím podnetom a/alebo sťažnosťou za porušenie povinnosti stanovených právnymi predpismi pri spracovaní osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje Úradu pre ochranu osobných údajov sú dostupne: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

 

B. OBCHODNÉ PODMIENKY: 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim resp. dealerom a firmou Glass LPS, s.r.o. (výrobcom).Sú k dispozícii na internetových stránkach firmy a zároveň aj v sídle Spoločnosti Glass LPS s.r.o. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový dealer, kupujúci je povinný sa riadne s ustanoveniami oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce.

II. PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Nákup vo firme Glass LPS s.r.o. môžu realizovať fyzické ako i právnické osoby. Dealerom firmy Glass LPS s.r.o. sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá má vo výpise z podnikového registra alebo živnostenskom liste oprávnenie "kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja".
Registrácia nového dealera je možná nasledujúcimi postupmi:
Osobne v budove sídla firmy Glass LPS, s.r.o.

III. KONTAKTNÉ ÚDAJE
Glass LPS s.r.o., Dobrianskeho 56, 068 01 Medzilaborce, Pracovná doba: 6.00-14.00
Glass LPS s.r.o., Hviezdoslavova 4, 066 01 Humenné, Pracovná doba: 8.00-16.00

IV. OBJEDNÁVANIE TOVARU
Fyzická osoba bez živnostenského listu, fyzická osoba so živnostenským oprávnením, právnická osoba, si môžu tovar objednať osobne, telefonicky, faxom alebo elektronicky prostredníctvom e-shopu. Objednávka musí obsahovať: Meno a priezvisko kontaktnej osoby v prípade dealerstva obchodný názov a meno kontaktnej osoby, telefónne číslo, e- mail, IČO, DIČ, presný popis a počet kusov objednávaného tovaru a spôsob odberu.Ceny za tovar sú účtované, podľa  cenníka platného v deň objednania tovaru ak nie je dohodnuté inak, a ktorý je zverejnený na e - shope, poskytnutý telefonicky alebo v sídle spoločnosti. Za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru do času dodávky tovaru, ak nie je dohodnuté inak, výrobca neručí.
-POTVRDENIE OBJEDNÁVKY: V prípade, že nákupca, dealer požaduje potvrdenie objednávky /telefonicky alebo e-mailom/, musí to v objednávke uviesť.
-ZÁVÄZNOSŤ OBJEDNÁVKY Objednávka staršia ako 10 dni bez jej následného potvrdenia stráca platnosť. Toto ma za následok vyradenie objednávky z evidencie a jej následné zrušenie, ak nie je dohodnuté inak.
-REZERVÁCIA TOVARU: Objednaný tovar je možné si u výrobcu rezervovať. Maximálna doba rezervácie je 14 dni, ak nie je dohodnuté inak.

V. DOKLADY
1. PROFORMA FAKTÚRA : Vystavuje sa na tovar, ktorý je na sklade, alebo bola zaevidovaná objednávka, telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne a obratom sa zasiela e-mailom alebo faxom resp. poštou zákazníkovi. Pokiaľ ich výrobca nie je schopný splniť do 21 pracovných dni ďalší postup sa dohodne telefonicky, e-mailom.
2. FAKTÚRA A DODACÍ LIST: Sú priložené k tovaru (v prípade dopravy tovaru prepravnou službou),  alebo ich dostane zákazník pri osobnom prebratí tovaru. Všetky platné doklady musia obsahovať pečiatku distribútora a podpis zodpovedného pracovníka. Bez týchto náležitostí sú doklady považované za neplatné.
3. DOBROPIS: V prípade nedodržania stanoveného termínu dodania objednávky je možné vystaviť dealerovi na nedodaný tovar dobropis. Pokiaľ má dealer neuhradené záväzky voči distribútorovi, je možné výšku dobropisu použiť na čiastočnú alebo úplnú úhradu pohľadávky dealera.
VI. PLATOBNÉ PODMIENKY
Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť bankovým prevodom na účet distribútora, osobne platbou v hotovosti v pokladni na adrese sídla. V prípade že objednávka je zadávaná ústne v mieste sídla firmy, alebo výška objednávky presiahne 200€ bez DPH Firma Glass LPS, s.r.o. si vyhradzuje právo prijať predplatbu 50% z celkovej objednávky.V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude distribútorom účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry. Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy Glass LPS, s.r.o.
VII. DODÁVKA TOVARU  
Tovar je možné prevziať osobne v sídle spoločnosti, môže byť expedovaný prepravnou službou ak nie je dohodnuté inak.Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Pokiaľ sa objavia nezrovnalosti v dodávke a fakturácii tovaru, je potrebné kontaktovať obchodníka bezodkladne najneskôr do 3 dní od vyskladnenia. Neskoršie reklamácie nemusia byť akceptované. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na dopravu reklamácií hradí zákazník. Pokiaľ sa vyskytne problém s poškodením tovaru pri doprave prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase kontaktovať prepravnú službu. Tovar v žiadnom prípade nepoužívajte. Výrobca zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky.
VIII. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY
Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky podľa platnej legislatívy.

Údaje označené * sú povinné

Glass LPS s.r.o., Dobrianskeho 56, 068 01 Medzilaborce, Slovenská Republika
Poštová adresa: Hviezdoslavova 4, 066 01 Humenné, Slovenská Republika
Telefón: 
+421 907 640 407, +421 948 914 635, +421 917 131 544,  e-mail: glasslps@glasslps.eu, www.glasslps.eu