Glass LPS Ltd. - Krištáľové svietidlá

atypical
Bohemia Crystal

Vyhľadávanie svietidiel


Výzva

Uroveň hore Stránka dole

CNC_1.jpg     vystava.jpg    

strecha_Tepelna_bilancia.JPG


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEC: Výzva na predloženie ponuky

Glass LPS , s.r.o. ako obstarávatel podla § 7 zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky  na predmet zákazky: „  Návrh a výstavba stánku  “.

Identifikacné údaje zadávatela:
Názov zadávatela:    Glass LPS, s.r.o.  
ICO:                            36459453
Sídlo organizácie:       Dobrianského 56, 068 01 Medzilaborce
Telefón:                       0577886432, 0577884950   
Fax:                             0577884951
E-mail:                         glasslps@glasslps.eu

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je návrh stánku ( grafika, dizajn, výzdoba ... ) výstavba stánku na mieste výstavy, montáž a inštalácia konštrukcných prvkov na mieste, montáž a elektrické napojenie exponátov ( svietidiel) , demontáž exponátov , demontáž stánku po ukoncení výstavy. Vo výstavnom stánku budú umiestnené krištálové svietidlá v týchto poctoch: stropné krištálové svietidlá 30 ks, nástenné krištálové svietidlá 5 ks. Stánok je majetkom dodávatela.

Hlavné miesto poskytovania služieb:
Bratislava, Bukurešt ( Rumunsko), Nitra, Poprad, Frankfurt nad Mohanom (Nemecko), Košice, Banská Bystrica, Spišská Nová Ves, Bardejov, Bratislava – spolu 10 výstav

Postup obstarávania: Prieskum trhu oslovením troch dodávatelov.

Kritéria pre vyhodnotenie ponúk
:  Najnižšia cena bez DPH

Termín realizácie predmetu zákazky:   v období rokov 2013, 2014 a 2015.

Podmienky úcasti:  
1.Predložit cenovú ponuku – nacenený výkaz výmer v tlacenej a elektronickej verzii ( vo formáte MS Excel . Cena v EUR  bez DPH, vycíslené DPH  a cenu vrátane  DPH.
2.Predložit návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzaca alebo zástupcom uchádzaca.

Predloženie ponuky:  

Záujemca predloží ponuku v zalepenej nepriehladnej obálke oznacenej heslom “ Neotvárat – VO stánok”, v jednom originálnom vyhotovení . Ponuku žiadame predložit do  26.07.2013 do 10,00 h. na adresu zadávatela.

Dalšie informácie:
Dorucená ponuka uchádzaca bude zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že obsah ponuky zodpovedá všetkým podmienkam definovaným vo výzve na predkladanie ponúk a bola predložená v stanovenej lehote. Zadávatel s úspešným uchádzacom uzavrie zmluvu v lehote viazanosti. Ostatným uchádzacom oznámi že v procese verejného obstarávania neuspeli.

Lehota viazanosti  ponúk uplynie dnom 30.11.2013.

    S pozdravom

Ing. Mikuláš Lapišák
konatel spolocnosti

 

tabulka_zverejnenie.jpg

 

Prílohy:
1. Výkaz výmer – tlacená podoba-
vykaz_vymer.pdf
2. Výkaz výmer – elektronická podoba -vykaz_vymer.xls
3. Návrh zmluvy - zmluva_o_stanku.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vec:
Výzva na predloženie ponuky


Glass LPS , s.r.o. ako obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 102 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky  na predmet zákazky: „ Zabezpečenie prepravy exponátov a stánku  “.

Identifikačné údaje zadávateľa:
   
Názov zadávateľa:   Glass LPS, s.r.o.  
IČO:                           36459453
Sídlo organizácie:     Dobrianského 56, 068 01 Medzilaborce
Telefón:                     0577886432, 0577884950   
Fax:                          0577884951
E-mail:                       glasslps@glasslps.eu


Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú činnosti súvisiace so zabezpečením prepravy exponátov a stánku na 10 výstav.  Prepravu je potrebné zabezpečiť z miesta podnikania obstarávateľa t.j. Dobrianského 56, Medzilaborce do miesta konania výstavy a po skončení späť do Medzilaboriec. Predmetom prepravy je výstavný stánok, pomocný materiál a exponáty ( krištáľové svietidlá ) balené v kartónových krabiciach a boxoch aj nestohovateľných. Predpokladané množstvo 74 krabíc vrátane boxov, hmotnosť cca 800 kg a objem cca 8,5 m3. 

Miesta výstav :
1.  Bratislava                                              cca    980 km ( tam a späť)
2.  Bukurešť ( Rumunsko)                          cca  1700 km ( tam a späť)
3.  Nitra                                                       cca    800 km ( tam a späť)
4.  Poprad                                                   cca    320 km ( tam a späť)
5.  Frankfurt nad Mohanom ( Nemecko)     cca  2400 km ( tam a späť)
6.  Košice                                                   cca    250 km ( tam a späť)
7.  Banská Bystrica                                    cca    560 km ( tam a späť)
8.  Spišská Nová Ves                                 cca    260 km ( tam a späť)
9.  Bardejov                                                cca    160 km ( tam a späť)
10. Bratislava                                             cca     980 km ( tam a späť)

Postup obstarávania: zákazka s nízkou hodnotou.

Kritéria pre vyhodnotenie ponúk :  Najnižšia cena bez DPH

Termín realizácie predmetu zákazky: v období rokov 2013, 2014 a 2015.

Podmienky účasti:  
1.Predložiť cenovú ponuku – nacenený výkaz výmer v tlačenej a elektronickej verzii ( vo formáte MS Excel . Cena v EUR  bez DPH, vyčíslené DPH  a cenu vrátane  DPH.
2.Predložiť návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo zástupcom uchádzača.

Predloženie ponuky: 
Záujemca predloží ponuku v zalepenej nepriehľadnej obálke označenej heslom “ Neotvárať – VO doprava ”, v jednom originálnom vyhotovení. Ponuku žiadame predložiť do  23.07.2013 do 10,00 h. na adresu zadávateľa.

Ďalšie informácie:

Doručená ponuka uchádzača bude zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že obsah ponuky zodpovedá všetkým podmienkam definovaným vo výzve na predkladanie ponúk a bola predložená v stanovenej lehote. Zadávateľ s úspešným uchádzačom uzavrie zmluvu v lehote viazanosti. Ostatným uchádzačom oznámi že v procese verejného obstarávania neuspeli.

Lehota viazanosti  ponúk uplynie dňom 30.09.2013.

    S pozdravom

                        Ing. Mikuláš Lapišák
                        konateľ spoločnosti

tabulka_zverejnenie_doprava.jpg 

 Prílohy:
1, Výkaz výmer– tlacená podoba- vykaz_vymer.pdf
2, Návrh zmluvy o preprave - zmluva_o_preprave.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vec

Výzva na predloženie ponuky 

            Glass LPS , s.r.o. ako obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 102 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky  na predmet zákazky: „ Zabezpečenie ubytovania  “. 


Identifikačné údaje zadávateľa:

Názov zadávateľa:        Glass LPS, s.r.o.
IČO:                            36459453
Sídlo organizácie:         Dobrianského 56, 068 01 Medzilaborce
Telefón:                       0577886432, 0577884950
Fax:                            0577884951
E-mail:                        glasslps@glasslps.eu

Opis predmetu zákazky:

            Predmetom zákazky sú činnosti súvisiace so zabezpečením ubytovania pre členov manažmentu zadávateľa počas výstavy . Podmienky ubytovania: v širšom centre mesta , min. 3 – hviezdičkový hotel, 3 osoby na 5 noci (Poprad: 3 osoby na 3 noci), strážené parkovisko. Miesta výstav:

1.  Bratislava                                                   termín: 15. – 20.10.2013
2.  Bukurešť ( Rumunsko)                                termín: 12. – 17.11.2013
3.  Nitra                                                          termín:  11.– 16.03.2014
4.  Frankfurkt nad Mohanom (Nemecko)            termín:  30.03. – 04.04.2014
5.  Poprad                                                       termín:  10. – 13.04.2014


Postup obstarávania
: zákazka s nízkou hodnotou.
 

Kritéria pre vyhodnotenie ponúk :  Najnižšia cena bez DPH
 

 

Termín realizácie predmetu zákazky:     

1.  Bratislava                                                  termín: 15. – 20.10.2013
2.  Bukurešť ( Rumunsko)                               termín: 12. – 17.11.2013
3.  Nitra                                                         termín:  11.– 16.03.2014
4.  Franfurkt nad Mohanom (Nemecko)             termín:  30.03. – 04.04.2014
5.  Poprad                                                      termín:  10. – 13.04.2014
 

Podmienky účasti:   

1.   Predložiť cenovú ponuku – nacenený výkaz výmer v tlačenej a elektronickej verzii ( vo formáte MS Excel . Cena v EUR  bez DPH, vyčíslené DPH  a cenu vrátane  DPH.

2.    Predložiť návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo zástupcom uchádzača.

 

Predloženie ponuky:   

Záujemca predloží ponuku v zalepenej nepriehľadnej obálke označenej heslom “ Neotvárať – VO ubytovanie”, v jednom originálnom vyhotovení . Ponuku žiadame predložiť do  23.07.2013 do 10,00 h. na adresu zadávateľa.
Ďalšie informácie:

Doručená ponuka uchádzača bude zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že obsah ponuky zodpovedá všetkým podmienkam definovaným vo výzve na predkladanie ponúk a bola predložená v stanovenej lehote. Zadávateľ s úspešným uchádzačom uzavrie zmluvu v lehote viazanosti. Ostatným uchádzačom oznámi že v procese verejného obstarávania neuspeli.

 

Lehota viazanosti  ponúk uplynie dňom 30.09.2013.

 

            S pozdravom

Ing. Mikuláš Lapišák

konateľ spoločnosti

Prílohy:

1, Výkaz výmer

2, Návrh zmluvy o ubytovani

 vykaz_vymer_tabul.jpg


Každú zmenu tohto rozpočtu ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy predkladajte

vo formáte MS Excel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grafika2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ostatne.JPG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 medzi136.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medzi137.JPG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vysledky_katalog_www.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 INFO_22_10_2013_1_3.jpg

 

 

 

 

 

 

 INFO_22_10_2013_2_3.jpg

 

 

 

 

 

INFO_22_10_2013_3_3.jpg 

 

 

 

 

 INFO_28_11_2013.jpg

 

 

 

 

 

 

INFO.jpg 

 

 

 

 

 

 

CNC_OZNAMENIE.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

INO.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 VYHODNOTENIE_PO_DOPLNENI_web.jpg

 

 strecha_03_www.JPG

Uroveň hore Stránka hore

Glass LPS s.r.o., Dobrianskeho 56, 068 01 Medzilaborce, Slovenská Republika
Poštová adresa: Hviezdoslavova 4, 066 01 Humenné, Slovenská Republika
Telefón: 
+421 907 640 407, +421 948 914 635, +421 917 131 544,  e-mail: glasslps@glasslps.eu, www.glasslps.eu